Adwokat Robert Trzaskowski

2_wwwAdwokat Robert Trzaskowski jest absolwentem kierunku prawo  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił on z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską z dziedziny prawa konstytucyjnego pt. „Konstytucyjne prawo do sądu”, przygotowaną pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Dariusza Góreckiego i z oceną bardzo dobrą ukończył studia prawnicze. Przygotowana przez niego praca magisterska została wybrana przez Przegląd Prawa Konstytucyjnego jako najlepsza praca magisterska w Polsce z dziedziny prawa konstytucyjnego i systemów politycznych. Podkreślić należy, że w toku studiów wykazywał się on aktywnością w kręgach naukowych oraz udzielał porad prawnych pro bono dla najbiedniejszych w ramach Kliniki Prawa.

Adwokat Robert Trzaskowski ukończył również Studia Podyplomowe Prawnej Obsługi Przedsiębiorców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które pozwoliły mu na zdobycie dogłębnej wiedzy w zakresie świadczenia usług prawniczych podmiotom gospodarczym w dziedzinach takich, jak prawo gospodarcze i handlowe, procesy gospodarcze, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo ochrony danych osobowych i inne.

W roku 2011 adwokat Robert Trzaskowski rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, które kontynuuje do dnia dzisiejszego. W związku z działalnością naukową był on uczestnikiem kilkunastu prawniczych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak również przygotował i opublikował szereg artykułów naukowych poświęconych tematyce prawa konstytucyjnego, praw człowieka i prawa publicznego. W toku studiów doktoranckich był wyróżniany za swoje osiągnięcia.

Adwokat Robert Trzaskowski odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Piotra Paduszyńskiego. W toku aplikacji był on wyróżniany za wyniki w nauce. Doświadczenia zawodowe zdobywał w dwóch łódzkich kancelariach adwokackich: Kancelarii Adwokackiej – Paduszyński, Wójtowicz, Fijałkowska, Tomczyk Spółka Partnerska Adwokatów oraz indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Wojciecha Krzysztofka. Egzamin adwokacki złożył z wynikiem pozytywnym w roku 2015.

Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantują klientom najwyższą jakość świadczonych usług.

Wybrane publikacje naukowe:

  • „Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 konstytucji”, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” (kwartalnik) 2013 nr 2 (14), s. 69-89.
  • Instytucja głosowania przez pełnomocnika w Kodeksie wyborczym”, [w:] A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3287-5, s. 219-230.
  • Premier w systemie egzekutywy Wielkiej Brytanii”, [w:] A. Łabno (red), Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ISBN 978-83-8012-412-7, s. 61-71,
  •  „Zagadnienie praw socjalnych w Konstytucji RP” [w:] J. Zimny (red.), Praworządność. Wczoraj – Dziś Jutro, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-31-6, s. 763-774.

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych  z udziałem adw. Roberta Trzaskowskiego:

  1. Wygłoszenie referatu pt. „Admissible restrictions of freedom of speech in the most recent case-law of the polish Constitutional Tribunal” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej wolności słowa organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 14 kwietnia 2015 roku.
  2. Wygłoszenie referatu pt: The enforcement and normativity of socioeconomic rights the issue of the human right to health” podczas konferencji International Academic Conference on Human Rights „From Human Wrongs To Human Rights – Challenges For Contemporary Human Rights Law” organizowanej w dniach 20-21 marca 2014 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Wygłoszenie referatu pt: „Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – zagadnienia konstytucyjnoprawne” podczas konferencji International Academic Conference on Human Rights „Przemiany w Państwie i Prawie” organizowanej w dniach 3-6 kwietnia 2014 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw Podstawowych”, organizowana przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 30-31 maja 2013 r., Frankfurt nad Odrą.